Der Katalog:

Format: 21/29,7 cm

Seitenzahl: 32

Preis: 5 Euro ( incl. Porto )